Polityka Prywatności

Zasady Ochrony Prywatności

[data wejścia w życie: 13.02.2024]

I. Ciasteczka (Pliki cookie)

  1. Ogólne informacje o ciasteczkach

Ciasteczka są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe. Ciasteczka przesyłane są do używanej przez użytkownika przeglądarki i tam zapisywane; podczas kolejnych odwiedzin przeglądarka przesyła witrynie informacje o przechowywanych ciasteczkach.

  1. Cel w jakim nasza strona zbiera ciasteczka oraz zasady ich przechowywania

Nasza strona internetowa może zapisać na Twoim urządzeniu ciasteczko sesyjne „resolution” wykorzystywane w celu dostosowania strony do rozdzielczości Twojego monitora. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników przeglądających naszą stronę internetową, nie wykorzystujemy narzędzi analitycznych, marketingowych oraz nie przekazujemy danych do jakiejkolwiek trzeciej strony.

  1. Rezygnacja z ciasteczek

W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z zapisywania i przechowywania podczas sesji ciasteczka poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. W zależności od tego, kto jest dostawcą przeglądarki, administrowanie ciasteczkami może przebiegać w różny sposób. Zazwyczaj można to uczynić za pomocą menu pomocniczego przeglądarki, wybierając takie opcje jak „Ustawienia” czy „Preferencje”.

II. Ochrona danych osobowych

Administrator

Administratorem strony internetowej www.improver.com.pl oraz administratorem danych osobowych osób wysyłających zapytanie poprzez formularz kontaktowy,  kontaktujących się na podane w zakładce „Kontakt” dane kontaktowe oraz komentujących nasze wpisy na blogu jest Improver Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4 (02-247 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000396313, posiadająca numer NIP:  1132846786 , o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, dalej: my. 

Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 RODO, informacje o przetwarzaniu podajemy poniżej.

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Cele przetwarzania
danych osobowych
Podstawa prawna Okres przechowywania danych osobowych
prowadzenie działań marketingowych, w tym wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

– prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– zgoda z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.; dalej: UŚUDE)

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub wycofania zgody
udzielenie odpowiedzi na zapytanie, w zależności od potrzeb – podjęcie działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub podjęcia działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się
prowadzenie bloga w tym udostępnienie możliwości pozostawienia komentarza i zarządzanie treścią prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy m.in. zajmują się obsługą kierowanych do nas zapytań i muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. dostawcy usług IT, utrzymanie strony internetowej. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach. 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie kontaktującej się przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgoda na przesyłanie informacji droga elektroniczną (art. 10 ust. 2 UŚUDE)
prawo cofnięcia wyrażonej zgody TAK NIE TAK
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK NIE
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK NIE
prawo przeniesienia danych osobowych NIE NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE TAK NIE
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych TAK TAK NIE

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody może nastąpić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszych Zasad Ochrony Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe Zasady Ochrony Prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy kierować na adres: kontakt@improver.com.pl lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.